Medische gegevens

Hanteren van vertrouwelijk (medische) gegevens van cliënten binnen HeartMath Benelux

De cliënten vullen voor en na het traject een vragenlijst in bij onderzoeksinstituut Soffos. De resultaten daarvan gaan alleen naar de behandelaar en naar de cliënt.

Voor de verzameling en verwerking van gegevens voor onderzoek is Soffos gebonden aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek die door de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen is vastgesteld. De code kunt u vinden op www.fmwv.nl onder het tabblad documentatie. Dat betekent dat de gegevens in onderzoekspublicaties niet herleidbaar zijn tot een individuele behandelaar of cliënt.
Soffos is uiteraard ook gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van cliënten zijn daarmee nimmer openbaar.
De terugkoppeling van cliëntspecifieke gegevens op basis van door die cliënt ingevulde vragenlijsten is beperkt tot de aanvrager. Indien een provider of behandelaar er voor kiest om de gegevens van een cliënt anoniem in te sturen, kan dat -in overleg- door middel van een code.

Na afloop van het traject stuurt de behandelaar zijn trajectverslag, de vragenlijstrapportage (Stress-REM) en het evaluatieformulier op naar Heartmath Benelux waar deze gearchiveerd wordt in een map (hardkopie alleen). De behandelaar houdt zelf geen kopie van deze gegevens.

De map is alleen toegankelijk voor één administratiemedewerkster en de directeur van HeartMath Benelux, er worden geen gegevens extern verstrekt. HeartMath Benelux bewaart de gegevens over een periode van 10 jaar, waarna ze d.m.v. een papierversnipperaar worden vernietigd.

Periodiek wordt aan de hand van alle ingevulde vragenlijsten en evaluatieformulieren op groepsniveau (anoniem) een rapportage gemaakt van de behaalde resultaten. Dit is een samenvatting van vele trajecten en gebeurt op zo’n manier dat er geen enkel verband kan worden gelegd met de resultaten van een individuele cliënt.