Klachtenregeling

Inleiding
HeartMath Benelux hecht aan een hoog kwaliteitsniveau van haar producten, trainingen en opleidingen.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze producten, trainers of andere medewerkers of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch klachten afhandeling
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of face-to-face) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. In het geval van een klacht over één van onze producten verzoeken wij u contact op te nemen met ons secretariaat.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u gebruik maken van onze schriftelijke klachtenprocedure..

Schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat is bijgevoegd (zie na einde bericht). U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden aan het secretariaat van HeartMath Benelux, ter attentie van de heer R. Erdbrink. Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven via ons secretariaat. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: De directie van HeartMath Benelux zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het de directie van HeartMath Benelux niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal zij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal één van onze directieleden contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.   

Indien afhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing dan zal de klacht worden neergelegd bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Deze zal beide partijen en hun eventuele adviseurs horen en naar aanleiding daarvan een uitspraak doen. Het oordeel van  Nederlands Arbitrage Instituut is bindend voor HeartMath Benelux, eventuele consequenties worden snel afgehandeld door HeartMath Benelux.

Overige aspecten klachtenregeling
Voor een goede afhandeling van uw klacht zullen alle aspecten daarvan schriftelijk worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met deze informatie worden omgegaan. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 12 maanden.

Tot slot:indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te kunnen voorkomen.

U kunt ons klachtenformulier hier downloaden.