Project Peak Performance & Reducing Stage Fright

Categorieën

Steekwoorden

Project Peak Performance & Reducing Stage Fright

Gepubliceerd op: 26-04-2010

Podiumangst komt veel voor in de beroepspraktijk van musici en wordt vaak niet op een effectieve manier behandeld of onderkend. Een belangrijke reden daarvoor is dat het onderwerp nog steeds met taboe is omgeven. In samenwerking met GGZ Heerenveen en ‘Complete Coaching’, een instituut voor onder meer coaching en psychotherapie, is onder auspiciën van het lectoraat Lifelong Learning in Music &the Artseen onderzoeksproject opgezet, gericht op het omgaan met stress bij studenten van het Prins Claus Conservatorium. Dit project is in september 2009van start gegaan. In het bijzonder onderzoekt  het lectoraatde bruikbaarheid van HeartMath methode bij muziekstudenten in het omgaan met spanning in muzikale uitvoeringssituaties. Deze methode is al getest in sportomgevingen en heeft daar tot succesvolle resultaten geleid. Amerikaans onderzoek naar de effecten van de HeartMath methode bij muziekstudenten laat positieve resultaten zien. De verwachtingen van deze methode bij studenten van het Prins Claus Conservatorium zijn dan ook hoog gespannen. In dit onderzoeksverslag wordt achtereenvolgens de probleemstelling uitgewerkt, aangegeven hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd, de onderzoeksresultaten beschreven, de conclusies weergegeven die daaruit getrokken kunnen worden, en worden er aanbevelingen gedaan voor het inbedden van deze methode in het onderwijs aan het Prins Claus Conservatorium . In de probleemstelling wordt uiteengezet wat podiumangst is. Hiertoe is een uitgebreide literatuurstudie verricht. De uitkomsten daarvan zijn samengevat in een model van podiumangst, waarin de componenten van podiumangst zijn aangegeven, de wijze waarop die componenten met elkaar interacteren en de factoren die van invloed zijn op het ontstaan, het in stand houden en het verergeren van podiumangst. Voorts wordt op basis van effectonderzoek een overzicht gegeven van de strategieën die werken tegenpodiumangst. Beargumenteerd wordt waarom we in dit project kiezen voor de HeartMath methode.In de onderzoeksopzet is beschreven wat het doel van het onderzoek is, wat de onderzoeksvragen zijn en de methoden van dataverzameling, hoe de ondergegevens worden verwerkt en hoe het project in de tijd is uitgezet.In het tweede deel worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en aanbevelingen gedaan voor de implementatie van het HeartMath trainings programma in de leeromgeving van het Prins Claus Conservatorium.

Download het volledige artikel, klik hier